:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> STORY OF GOD WITH MORGAN FREEMAN, THE
STORY OF GOD WITH MORGAN FREEMAN, THE
Bespreking door: William - Geplaatst op: 2016-08-26
DOCUMENTAIRE
In zes afleveringen van elk vijftig minuten laat de Amerikaanse filmacteur Morgan Freeman zijn licht schijnen op de figuur van God en bij uitbreiding op de manier waarop de grote wereldreligies met het concept God omgaan, waarbij onderzocht wordt hoe ze met het leven na de dood, het einde der tijden, het scheppingsverhaal, het kwade en het verschijnsel mirakel vorm hebben gegeven aan hun eredienst en hun leer. Daartoe reist Morgan naar Italië, Israël, India, Guatemala, Egypte en China waar de bakermat van de grote wereldreligies ligt of waar zich interessante archeologische sites bevinden van verdwenen religies. Hij praat er met theologen, archeologen, psychologen en tal van andere wetenschappers en bezoekt heilige plaatsen die vaak ontoegankelijk zijn voor andersgelovigen. Bovendien onderzoekt hij in hoeverre religieuze fenomenen in overeenstemming kunnen worden gebracht met wetenschappelijke vindingen en ontdekkingen.

 
1. Beyond Death
Is er leven na de dood? We weten het wellicht alleen als we dood zijn, tenzij we terug kunnen komen en dat is met de huidige stand van de medische wetenschap vaker het geval dan we denken. Mensen die na een hartstilstand of een dodelijk ongeluk toch nog gered worden, hebben het vaak over een wit licht. De Amerikaan David Bennett had een doodservaring toen hij in 1983 voor de kust van California tijdens een storm over boord werd gegooid door een metershoge golf. Volgens de hulpdiensten lag hij 17 à 20 minuten onder water. Hij zag miljoenen lichtfragmenten, een oneindig licht dat hem vertelde dat zijn tijd nog niet was gekomen. Hij kwam op wrakhout terecht en spuwde het zeewater uit z’n longen. Hij gelooft in het leven na de dood.
 
 

Het oudste bewijs dat mensen geloven in een leven na de dood is bewaard in een 5000 jaar oude piramide in het Egyptische Sakkara in het graf van koning Unas. Op de muren van zijn mausoleum is zijn wedergeboorte afgebeeld.  De Dag van de Doden in Mexico gaat terug op Allerzielen uit het katholicisme, maar er spelen ook veel oudere gewoonten een rol. De gelovigen zingen bij het graf van hun overledene om hem of haar te laten ontwaken. Ze maken eten klaar en serveren het rond het graf. Ze ervaren leven en dood niet als totaal gescheiden werelden. En ook Hindoes in India maken van een begrafenis een feest, want via incarnatie krijgt de overledene in het beste geval een beter volgende leven. Na een aantal incarnaties bereikt een Hindoe het Moskha, de staat van bevrijding en wordt hij een deel van de goddelijke energie. Wie het geluk heeft om in heilige plaats Veranasi te worden gecremeerd, die mag meteen rekenen op Moskha, want op die plaats stroomt het water van de Ganges in tegenovergestelde richting.

Maar misschien kunnen we onsterfelijk worden (want wat is het leven na de dood anders?) met behulp van artificiële intelligentie? De Amerikaanse Martine Rothblatt heeft een poging daartoe gedaan. Ze heeft een bewegende buste gemaakt die wordt gevoed met alles aangaande haar vriendin. Op die manier hoopt ze haar ziel over de dood te tillen…
 

  
 
2. Apocalypse
Het einde der tijden, de dag des oordeels: realiteit of hersenspinsel? Voor de Joden in Israël is die verbonden met de heropbouw van de tempel die door de Romeinen in 70 n.Ch. werd verwoest. Zij wachten op een menselijke figuur die daarvoor zal zorgen en die aan drie voorwaarden moet voldoen: 1. Het joodse koninkrijk vestigen, 2. Vrede sluiten met de andere volkeren, 3. De tempel heropbouwen. Maar de joodse sekte van de Essenen zag dat anders en trok in 100 v.Ch. naar Qumran aan de Dode Zee. Zij werden wereldberoemd nadat tussen 1947 en 1956 ruim 900 handschriften (de zgn. Dode Zee-rollen) in elf grotten werden teruggevonden. In de zgn. Oorlogsrol voorspelden de Essenen een episch gevecht tussen goed en kwaad dat zou leiden tot de complete ondergang. Het epische gevecht is er inderdaad geweest, maar het was anders dan de Essenen het zich voorstelden: in 68 n.Ch. werd hun stam door oprukkende Romeinen uitgemoord.
 
 

In Rome gaat Morgan vervolgens op zoek naar de bron van de ideeën omtrent de dag des oordeels in het christendom. Hij komt bij een wetenschapper terecht die onderzoek doet naar 666, het teken van het beest. Dat zou de codenaam zijn voor keizer Nero die regeerde tussen 54-68 n.Ch. en die een grote stadsbrand in de schoenen van de christenen schoof waarna hij ze massaal liet executeren op wat nu het Sint-Pietersplein is, de plek ook waar hij Petrus liet kruisigen. 666 is de Hebreeuwse getalwaarde van Kaisar Neron en hij was voor de eerste christenen wellicht terecht de verpersoonlijking van het allergrootste kwaad. Het lijkt mij evenwel twijfelachtig of de christelijke ideeën omtrent de Apocalyps terug te voeren zijn op keizer Nero. Uit de Dode Zee-rollen blijkt duidelijk dat ideeën over de finale verwoesting bekend waren in de joodse leer en waarom zouden de eerste christenen die niet samen met heel veel andere ideeën (én het Oude Testament) overgenomen hebben? Via het christendom kwam de Apocalyps vervolgens in de Islam terecht en voor een terroristische groepering zoals IS is die eigenlijk al begonnen. Het gesprek dat Freeman vervolgens heeft met een bekeerde geradicaliseerde moslim valt jammer genoeg helemaal buiten de religieuze context en is hier niet op zijn plaats.

Datzelfde geldt een beetje voor de bijdrage over de zgn. Apocalypsvoorspelling van de Maya-kalender voor 21 december 2012, die niet meer is dan het einde van een cyclus in een cyclus. De Maya’s kenden de dag des oordeels niet, net zomin als de Boeddhisten die eerder de term ‘verlichting’ hanteren, zonder connotatie met een absoluut einde. In de laatste scène van deze aflevering praat Morgan Freeman met slachtoffers van de orkaan Katrina in New Orleans. Dat is misschien begrijpelijk gezien deze documentaireserie in de eerste plaats voor de Amerikaanse markt bestemd is, maar je kan de vloedgolf die New Orleans trof toch moeilijk vergelijken met de Apocalyps?
 

 
3. Who is God?
In India hebben ze miljoenen goden. Wie is God? vergt dus een iets complexere uitleg dan voor de godheid in jodendom, christendom en Islam. In het Hindoeïsme zijn er mannelijke en vrouwelijke goden, en goden die half mens en half dier zijn. Gelukkig hebben de meeste families een familiegod die generatie na generatie wordt doorgegeven. Soms wenden ze zich tot een andere god/in om een bijzondere gunst af te smeken en dan beloven ze om hem/haar tot huisgod/in te verheffen. Hindoes doen aan godenshoppen, zou je op een beetje een oneerbiedige toon kunnen stellen… Toch zijn er al vroege bewijzen van monotheïsme terug te vinden. Stonehenge is wellicht het oudste voorbeeld in Europa, want de bouw van het monument wijst in de richting van zonneverering. De 4500 jaar oude Durrington Walls, een veel grotere C-vormige constructie rondom Stonehenge, wijst in de richting van de bergen in de omgeving, misschien naar de plek in midwinter waar de zon toentertijd opkwam? De alleroudste verwijzing naar een monotheïstische eredienst is 1000 jonger dan Stonehenge en komen we tegen in Egypte waar farao Achnaton omstreeks 1350 v.Ch. de veelheid van goden verving door één god: de zonnegod Aten tot wie men alleen via hem, de farao, toegang kon krijgen. Daarmee plaatste hij zichzelf centraal in de eredienst. Hij sloot de tempels van de andere goden en stuurde de priesters naar huis, wat uiteraard niet in dank werd geaccepteerd. Zijn zoon Toetanchamon volgde hem op, maar die was net 9 jaar geworden en dus beïnvloedbaar: de priesterkaste greep opnieuw de macht, voerde Aten af en decreteerde de vertrouwde godenwereld. Toen Toetanchamon op z’n 19de stierf was het monotheïsme van zijn vader vergeten en diens afbeeldingen en verwezenlijkingen waren in de beste Kremlintraditie aangepast of verwijderd. Achnaton én Aten waren uit het Egyptische geheugen gewist.
 
 

Abraham ligt aan de basis van het monotheïsme bij de joden. Zo’n 3000 jaar geleden, toen hij z’n zoon probeerde te offeren, werd hij door God gemaand om dat niet te doen, ook niet in de toekomst, omdat Hij, de enige God, het zo wilde. Uit het verbond tussen God en Abraham groeide de joodse religie die het monotheïsme doorgaf vaan christendom en Islam. Maar God kan ook een mens zijn, dat geloven in elk geval de Navajo-indianen in New Mexico. Tijdens de heilige ceremonie t.g.v. de overgang van meisje naar vrouw, wordt een aantal rituelen uitgevoerd (gedurende vier opeenvolgende dagen) waardoor de Navajo-god één wordt met de jonge vrouw. Als dat mogelijk is, zo redeneert Morgan Freeman, dan moet dat fysieke tekenen nalaten die de wetenschap aan het licht kan brengen. Daartoe wordt een scan van zijn hersenen gemaakt terwijl hij rust en vervolgens terwijl hij over God mediteert. De uitkomst zal u niet verbazen: er is sprake van verhoogde hersenactiviteit. Maar die was er misschien ook geweest als hij aan een naakte vrouw dacht of de aanschaf van een nieuwe auto? Zwak argument, met andere woorden, net zoals de scène in een megakerk in Houston waar 10.000 gelovigen een persoonlijke godservaring zouden hebben onder leiding van de predikanten Joel en Victoria Osteen, een mega-event dat via de satelliet wordt uitgezonden… tja, die Amerikanen…
 

 
4. Creation
Voor christenen begint het scheppingsverhaal bij Adam en Eva, ergens in de Hof van Eden, volgens het boek Openbaringen tussen Tigris en Eufraat (in het huidige Irak). Maar in Jeruzalem hebben ze een kapel van Adem pal onder de plek op de berg Golgota waar Christus werd gekruisigd. De Hof van Eden zou elke plek zijn waar God aanwezig is. Dat kan dus evengoed Jeruzalem zijn. Toen Adam en Eva uit het paradijs (Eden) werden verdreven nadat Eva op instignatie van Adam in de appel had gebeten – wat door God was verboden – moesten ze hun kost verdienen in het zweet des aanschijns, ze werden m.a.w. boeren. Dus gaat Morgan Freeman naar Centraal-Turkije waar het oudste boerendorp ter wereld ligt in de hoop er sporen van religie te vinden. In de 9000 jaar oude site blijkt er sprake te zijn van begrafenisrituelen, want de dode familieleden werden in een put onder de vloer van de slaapkamers begraven en hun beenderen werden schijnbaar nadien regelmatig opgegraven. Waartoe is onbekend. Van religieuze activiteit is er geen spoor teruggevonden. Een paar honderd km zuidwestwaarts, in Göbekli Tepe, verrassend genoeg tussen Tigris en Eufraat, zijn wel tempelstructuren gevonden. De site wordt gebruikt sinds 11.000 jaar en de constructies zijn ruim 9400 jaar oud. De mensen die ervan gebruik maakten waren evenwel geen boeren, maar rondtrekkende herders, wat zou betekenen dat ze als heilige plaats werden gebruikt door stammen die met elkaar in vrede probeerden te leven.
 
 

Vanuit wetenschappelijk standpunt houdt het christelijke scheppingsverhaal uiteraard geen stand. Dat God de wereld zou hebben geschapen in 6 dagen en dat Adam en Eva de eerste mensen waren, het wordt ook in Rome als een metafoor beschouwd, eerder dan een voorstelling van de werkelijkheid. Volgens het hoofd van de Wetenschappelijke Academie  van het Vaticaan (opgericht in 1603) is de schepping veel meer een continuüm. Mocht dat niet zo zijn, wie heeft dan God geschapen? Maar die vraag is overbodig want, zo zegt hij, God is tijd én ruimte. Vreemd genoeg heeft de islam op dat punt een visie die wél strookt met de wetenschappelijke bevindingen: hemel en aarde zijn ontstaan uit een grote rookwolk, en de Aboriginals in Australië komen heel dicht in de buurt: hun creatieproces noemen ze The Dreaming: uit de sterrenhemel viel een wieg met een baby en die creëerde de krater Tnorala waar het leven vervolgens ontsproot. De wieg is duidelijk herkenbaar in een halfronde sterrenconstellatie in het sterrenbeeld Corona Australis (zuidelijke sterrenhemel). En ook het scheppingsverhaal van de Maya’s in El Mirador, hoofdstad van het Slangenrijk (Guatemala), sluit dicht aan bij de wetenschappelijke bevindingen: de Maisgod werd in de onderwereld onthoofd. Zijn zoons (een tweeling) probeerde hem te redden, maar daartoe moesten ze tot as worden verband en uitgestrooid in water. Daarin werden ze opnieuw geboren en met het hoofd van hun vader gingen ze naar de aarde waar ze het in de grond stopten: de geboorteplaats van de eerste Maya’s. Het ritueel (mais/as/water) bestaat nog steeds… Volgens de Hindoes is de schepping het werk van de godin Ganga die als een gigantische rivier (de Ganges) vanuit de hemel naar de aarde stroomde en zo het leven op aarde liet ontstaan, zo’n 8,6 miljard jaar geleden. Maar over het vóór en na maken de Hindoes zich geen zorgen, want zegt niet de Rig Veda dat er noch sprake is van niet-bestaan, noch van bestaan…
 

 

5. Why Does Evil Exist?
Komt het kwaad van buiten of komt het uit onszelf? Om dat te verifiëren praat Morgan Freeman in een streng bewaakte Amerikaanse gevangenis met een man die 24 vrouwen verkrachtte en er 3 vermoordde. Hij werd op z’n 27ste definitief opgesloten nadat hij na twee korte vrijlatingen gewoon opnieuw begon. Zijn MRI-scan blijkt sterk af te wijken van die van normale mensen: hij heeft geen empathisch vermogen. Bovendien zegt hij zelf geen controle te hebben over de drang die plots opkomt. Vrijlaten vindt hij geen optie, hij zou gewoon opnieuw beginnen… Dat er in de mens sprake is van goed en kwaad, dat wisten ze 3500 jaar geleden al in Luxor (Egypte), waar in de tombe van Menna de allereerste afbeeldingen zijn aangebracht van de weging van het hart (waarin goed en kwaad uit een mensenleven is opgeslagen). Menna verschijnt na z’n dood voor de god Osiris en op de weegschaal ligt zijn hart op de linkerschaal, terwijl de godin Maät (van de waarheid) op de rechterschaal zit. Menna heeft geluk: de weegschaal is lichtjes uit evenwicht in zijn voordeel. Hij heeft tijdens zijn leven meer goed dan kwaad gedaan. Via de Romeinen is het besef tussen goed en kwaad in het jodendom terechtgekomen en daarna in het christendom en de Islam.

Maar wat met de erfzonde die via Adam op het hele nageslacht is overgedragen? Hindoes kennen een vorm van uitdrijving. Wie tragisch of ongelukkig overlijdt heeft na z’n dood geen rust en kan zelfs familieleden lastigvallen. Daartoe dient het reinigingsritueel, dat kan de vorm van een echte uitdrijving aannemen door een sjamaan, maar het kan ook een ceremonieel ritueel zijn waarbij de voorouders geholpen worden (via gebeden, voedsel, bloemen) om het hiernamaals alsnog te bereiken. In het Zoroastrisme (naar de grondlegger Zarathustra), 3500 jaar geleden ontstaan in Iran, staat de strijd tussen God en de duivel centraal. De joden maakten kennis met de kracht van het kwaad tijdens de verbanning naar Baylon en later drong de figuur door tot de joodse literatuur. Ten tijde van de geboorte van christus hadden ze er een eigen naam voor: Beëlzebub (afgeleid van Baäl-Zebub) die bij de christenen duivel werd genoemd. Ondertussen is het Zoroastrisme geëvolueerd en zegt de leer dat het kwaad uit de mens zelf komt…
 

 

De Nieuw-Zeelandse psycholoog Jesse Bering beweert dat het bovennatuurlijke ons op het goede pad houdt, dat het ons aanzet om de regels te respecteren en egoïsme uitbant. Hij heeft een wonderlijk experiment ontwikkeld om de theorie te bewijzen en verrassend genoeg is de uitkomst altijd dezelfde: als mensen niet onder toezicht staan houden ze zich niét aan de regels, in het andere geval altijd. In de test laat hij twee groepen kinderen een magneetje naar een bord gooien vanachter een witte lijn. Die mogen ze niet overschrijden. Bovendien bevinden ze zich alleen in de kamer en omdat ze met de rug naar het bordje staan, is het moeilijk om te scoren. Van de eerste groep overtreedt bijna elk kind de spelregels. Aan de tweede groep wordt verteld dat de onzichtbare prinses Alice op een stoel in de kamer aanwezig is om de voortgang van het magneetwerpen te volgen. Resultaat: geen enkel kind overtreedt de regels...

Wellicht heeft religie precies die functie in een beschaafde maatschappij: ervoor zorgen dat mensen zich aan de regels houden en hun kwade neigingen onderdrukken.
 

 
6. Power of Miracles
Gelovigen gaan ervan uit dat God over hun waakt. Dat is ook wat Alcides Moreno nu denkt. Als ruitenwasser viel hij op een keer 47 verdiepingen naar beneden (150 meter) toen de beide kabels van zijn raamlift knapten. Hij had tien breuken, twee geklapte longen, kreeg 20 liter bloed en plasma toegediend en lag 3 weken in coma. Maar hij overleefde de val. De arts noemde het een wonder, maar Alcides Moreno twijfelt, want z’n jongere broer Edgar die naast hem in de raamlift zat, was op slag dood… was dat dan toeval?...

In Jeruzalem is Morgan Freeman te gast op een Pesachviering, de jaarlijkse herdenking van de Exodus van de Joden uit Egypte na de 10 plagen die de farao tot toegeving dwongen. God deed toen twee wonderen, zegt een vrouwelijke rabbijn: hij opende de zee opdat de Joden veilig weg konden komen en sloot ze weer vooraleer de Egyptenaren hun doel konden bereiken… Tijdens de viering druppelen de joodse disgenoten wijn op hun bord. Ter nagedachtenis van de slachtoffers die toen zijn gevallen, zegt de rabbijn, want de wonderen eindigde niet voor iedereen op dezelfde positieve manier.
 

 

In Rome houdt de Wetenschappelijke Academie toezicht op mirakels. Je kan heilig verklaard worden omdat je een martelaar bent, of omdat er na je dood twee mirakels zijn gebeurd die aan jou kunnen worden toegeschreven. Het onderzoek van de Academie kan jaren of decennia duren. In Rome zijn ze voorzichtig, want niet elke uitzonderlijke gebeurtenis is een mirakel. Bij de Romeinen lagen de kaarten anders: de goden hadden volledige controle, van mirakels was dus geen sprake. Toch werd er gegokt tijdens de races en het dobbelen, en vooraf werden er in het Mithraeum offers gebracht om de goden goed te stemmen, zeg maar op de hand te krijgen. En er was altijd een noodoplossing: valsspelen. De Romeinen geloofden in het lot en dat kon je manipuleren. Ze geloofden niet in de goden. Ook in het Chinese Taoïsme wordt ingezet op het lot, maar men probeert het niet via allerlei slinkse trucs te beïnvloeden of te manipuleren. Bij de taoïsten is er sprake van een universele energie in elk individu, door de onderlinge verbondenheid is ieders lot bepaald vanaf het prille begin. Van mirakels is geen sprake: alles is met elkaar verbonden, alles heeft een reden. Wonderen zijn verbindingen die niet als dusdanig zijn herkend. De aflevering sluit af met het verhaal van een arts in Virginia die meent dat hij door een goddelijke interventie van een dodelijke kwaal is gered. Oh ja, de chemokuur was een goed hulpmiddel, maar zonder miraculeuze tussenkomst van hogerhand had hij het niet overleefd... tja, sommige mensen weten altijd precies hoe de vork in de steel zit.

Mirakels, het zijn in elk geval brengers van hoop, waarbij we vergeten dat de natuur tot grotere prestaties in staat is dan we vermoeden.
 

 
BEELD EN GELUID
Over de kwaliteit hoor je ons niet klagen. Het beeld is scherp en effen met een hoge detaillering. De kleuren zijn gezien de heel verschillende draailocaties zeer divers en soms spatten ze gewoon van het scherm, zoals bijv. in de bloemstukken ter ere van de goden in India en de vuurtoortsen (lijkverbranding) langs de Ganges bij een ondergaande zon. Het geluid is goed en de soundtrack is effectief, maar hij is nooit nadrukkelijk aanwezig.
 
EXTRA’S
Geen
 
CONCLUSIE
De zesdelige documentaireserie The Story Of God bevat heel wat interessante informatie over hoe men in de grote wereldgodsdiensten voor gelijksoortige religieuze vraagstukken soortgelijke of totaal andere oplossingen heeft gevonden. Voor wie interesse heeft is deze materie is de aanschaf van de serie beslist een must. Wat niet betekent dat ze geen zwakke momenten vertoont. Soms drijft men wel heel erg ver af van het hoofdthema van elke aflevering, soms is een stelling niet goed of zelfs zwak onderbouwd, soms neemt Morgan Freeman net niet genoeg afstand van het onderwerp dat hij ter sprake brengt. Maar het zijn kleine minpunten die we niet al te zwaar door laten wegen in de beoordeling. Het mag een wonder heten dat series met een dergelijk onderwerp überhaupt nog gemaakt worden in deze tijd.cover
Studio: Just Entertainment

Regie: -
Met: Morgan Freeman, Robert Thurman, Father Mark Bozzuti-Jones, Amir Hussain, Rabbi Joshua Kullock

Film:
8/10

Extra's:
0/10

Geluid:
8,5/10

Beeld:
8,5/10


Regio:
2

Genre:
Documentaire

Versie:
Benelux (NL)

Jaar:
2016

Leeftijd:
AL

Speelduur:
300 min.

Type DVD:
SS-DL

Barcode:
8717344759489


Beeldformaat:
1.78:1 anamorfisch PAL

Geluid:
Engels Dolby Digital 5.1

Ondertitels:
Nederlands
Extra's:
• geen 

Andere recente releases van deze maatschappij